سرآغاز

محمود صادقی فعال مدنی و سیاست‌مدار ایرانی است.