دانشیار دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
وکیل دادگستری